Obchodní podmínky

Obchodní podmínky pdf.

Úvodní ustanovení

Tyto obchodní podmínky Poskytovatele (dále jen „Obchodní podmínky“) Pavel Bělohoubek se sídlem Lestkov 121, Radostná pod Kozákovem 512 63, IČ: 66674697. Poskytovatel NENÍ PLÁTCE DPH. (dále jen jako „Poskytovatel“) upravují vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě konkrétních dílčích smluv (dále jen jako „Objednávka“) uzavřených mezi Poskytovatelem a Zákazníkem.

 

 

Práva a povinnosti Poskytovatele

Poskytovatel se zavazuje při plnění závazků z Objednávky postupovat s veškerou odbornou péčí a dodržovat všechny platné právní předpisy. V případě jejich porušení vzniká Zákazníkovi nárok na náhradu škody způsobenou tímto porušením.

Poskytovatel se zavazuje uchovávat mlčenlivost o všech informacích, se kterými přijde do styku při realizaci závazků z Objednávky a je povinen zajistit, aby se k materiálům a informacím předaným mu Zákazníkem nedostaly třetí osoby. Tato povinnost přetrvává i po zániku Objednávky.

Veškeré práce na Objednávce jsou realizovány na základě dohody mezi Poskytovatelem a Objednavatelem. Termíny a ceny dohodou stanovené jsou závazné.  Na základě dohody je Objednavateli vystavena faktura. Zákazník je povinen uhradit fakturu.  Není-li faktura uhrazena,  nebude Poskytovatel  do jejího úplného uhrazení zahajovat provádění díla. O dobu, kdy je Zákazník v prodlení s úhradou  faktury se posunují termíny dokončení díla či jeho části, uvedené v Harmonogramu prací.

Práva a povinnosti Zákazníka

Zákazník je povinen poskytnout Poskytovateli veškerou součinnost potřebnou k řádnému plnění závazků Poskytovatele a zejména pak předat veškeré potřebné informace a materiály, o které poskytovatel požádá a které jsou opodstatněné pro plnění závazků z Objednávky.

Je-li Zákazník v prodlení s povinností dle odst. 1 tohoto článku a z tohoto důvodu nemůže Poskytovatel plnit své závazky z Objednávky, není Poskytovatel po dobu, než Zákazník tuto povinnost splní, v prodlení s plněním svých závazků a případné smluvené termíny se o dobu prodlení Zákazníka prodlužují.

Platební podmínky

Příslušné části odměny jsou splatné vždy do 14 dní ode dne vystavení, resp. odeslání faktury a jsou řádně splaceny připsáním peněžních prostředků na bankovní účet Poskytovatele nejpozději v poslední den této lhůty, nedohodly-li se strany jinak. V případě služby webhosting je Poskytovatel oprávněn vystavit fakturu nejdříve dnem umístění webové prezentace Zákazníka na diskový prostor, jež má v podnájmu. Veškeré faktury jsou Poskytovatelem zasílány v elektronické podobě na e-mail Zákazníka uvedený v Objednávce a dnem jejich odeslání se považují za doručené.

Je-li odměna či její část stanovena cenou dle rozpočtu, platí, že není závazná, pokud se strany nedohodly jinak. Poskytovatel má právo takovou cenu navýšit o částku, která nevyhnutelně převýší náklady účelně jím vynaložené a to i bez oznámení takového navýšení Zákazníkovi, nejvýše však o 5%.

Trvání, změna a zánik Objednávky

Objednávku lze měnit dohodou stran a to ve formě písemných očíslovaných dodatků nebo prostřednictvím e-mailové komunikace.

Je-li Objednávka uzavřena na dobu neurčitou, lze ji ukončit výpovědí. Výpovědní lhůta činí 30 dní a začíná běžet dnem následujícím po dni doručení výpovědi druhé straně. Výpověď musí být doručena písemně nebo e-mailem.

Poskytovatel je oprávněn odstoupit od Objednávky, je-li Zákazník v prodlení s úhradou faktury v délce přesahující 14 dní ode dne její splatnosti. Zákazník je oprávněn odstoupit od Objednávky, je-li Poskytovatel v prodlení se zhotovením díla či jeho části nebo poskytnutí služby déle jak 14 dní od smluveného termínu. Odstoupení od Objednávky musí být provedeno písemně a doručeno druhé straně. Porušení smluvních povinností je považováno za podstatné porušení Objednávky. Po zániku Objednávky platným odstoupením je Poskytovatel povinen předat Zákazníkovi dokončenou část díla a to nejpozději do 5 pracovních dní poté, co došlo k zániku Objednávky. Pokud Zákazník tuto část díla ještě neuhradil, pak je Poskytovatel povinen doručit Zákazníkovi nejpozději do 14 pracovních dní po zániku Objednávky fakturu na dlužnou částku a po jejím uhrazení předat nejpozději do 5 pracovních dní dokončenou část díla.

Ostatní ujednání

Veškerá komunikace mezi Poskytovatelem a Zákazníkem bude probíhat písemnou formou nebo prostřednictvím e-mailů.

Je-li třeba doručit písemnost druhé straně, pak musí být zaslána na adresu uvedenou v Objednávce (neoznámila-li druhá strana změnu adresy) a je považována za doručenou dnem převzetí, popř. dnem marného uplynutí lhůty k jejímu převzetí.

 

Závěrečná ustanovení

Obchodní podmínky nabývají platnosti a účinnosti dne 1.1.. 2011

Poskytovatel je oprávněn tyto Obchodní podmínky jednostranně měnit. Jakoukoli jejich změnu je povinen Poskytovatel Zákazníkovi oznámit nejpozději do 30 dní před jejich účinností. V případě, kdy změna Obchodních podmínek zhoršuje právní postavení Zákazníka a Zákazník s takto změněnými Obchodními Podmínkami nesouhlasí, je oprávněn od Objednávky odstoupit. Takové odstoupení musí být Poskytovateli doručeno nejpozději dnem předcházejícímu dni jejich účinnosti, jinak toto právo zaniká.